Aktuellt

< Föregående Nästa >
Jord- och skogsbruksministeriet
juni 28, 2019 14:17

Utkast till ny förvaltningsplan för Finlands vargstam på remiss

Ett utkast till en ny förvaltningsplan för vargstammen har sänts för utlåtande. Planen är ett verktyg för att förvalta vargstammen och hantera vargrelaterade konflikter samt ett viktigt instrument för att driva vargpolitiken. Planen är också ett svar på de internationella åtagandena som gäller artskydd. Remisstiden fortsätter fram till den 30 augusti 2019.

Det kortsiktiga målet för den uppdaterade förvaltningsplanen handlar om minsta livskraftiga population och det långsiktiga målet om vargens gynnsamma skyddsnivå. Följande förändringsfaktorer hjälper att nå dessa mål:

• arbetet för att förbättra tolerans mot varg och skapa en grund för acceptans för varg
• förebyggandet av skador samt åtgärderna för att hantera risker och skador
• djup och bred information om vargstammen
• arbetet för att förbättra dialogen mellan administrationen, forskningen och intressegrupperna
• gränsöverskridande samarbete och
• olika stamvårdande åtgärder

Man vill stärka känslan av trygghet hos människor som bor i områden med vargrevir. Därför har man gett mer detaljerade anvisningar för hur man ska gå till väga när man upptäcker spår av en varg på en gårdsplan eller i närområdet. I förvaltningsplanen finns nu definitioner som anger vad man avser med en varg som orsakar oro, hot eller fara. Vidare har man förtydligat Finlands viltcentrals och polisens roller i denna fråga. En central åtgärd som förbättrar toleransen mot varg och skapar en känsla av trygghet är arbetet med att förebygga skador på husdjur och hundar. Proaktiv kommunikation i områden där vargar håller på att etablera sig är väsentlig när det gäller att förebygga skador.

Det som också är nytt i planen är flerartsförvaltning som betyder att man beaktar interaktionen mellan stora rovdjur och klövdjur. På samma sätt som i den tidigare planen vill man minska olagligt dödande av vargar.

- En större tolerans mot varg är ett centralt mål som vi särskilt ville lyfta fram i planen. De övriga förändringsfaktorerna och åtgärderna hjälper att nå detta huvudsakliga mål. Förvaltningsplanen är ett svar på frågor som gäller behovet att skydda arten och att hantera vargrelaterade sociala konflikter, säger Vesa Ruusila som är ordförande i beredningsgruppen för förvaltningsplanen och chef för enheten för vilt och fiske vid jord- och skogsbruksministeriet.

Vargdialog är viktig

Förvaltningsplanens åtgärder ska stödja lokala invånare som bor i områden med vargrevir. Ett viktigt element är samarbetsgrupperna i områden med vargrevir som sammanför de olika intressegrupperna. Enligt planen ska arbetsgruppernas arbete utvecklas vidare. Dialog behövs också på internationell nivå. I planutkastet ingår åtgärder som ska fördjupa samarbetet med till exempel Sverige och Norge.

Ordföranden för styrgruppen för planprojektet, kanslichef Jaana Husu-Kallio, tycker att uppdateringsprocessen är lyckad och tackar varmt alla som deltagit i projektet.

- Intressegruppernas samarbete för att uppdatera planen har varit fruktbart och lyckat. Särskilt glad är jag över den goda sammanhållningen trots att själva frågan är mycket utmanande. En likadan dialog behöver vi också i fortsättningen. En av de planerade åtgärderna handlar om att fortsätta vargdialogen till exempel på det årliga vargforumet. Det ska också regelbundet ordnas möten över landskapsgränserna som behandlar vargfrågor på regionnivå. Vi ska inte heller glömma kommunikationen som också ingår i förvaltningsplanen, säger Husu-Kallio.

Den år 2015 fastställda förvaltningsplanen ligger som grund till den uppdaterade planen. Det är framför allt åtgärderna som har ändrats. Planen innehåller nu också tre projektplaner som gäller varginformation, Viltskadecenter-tjänsten och stamvårdande jakt.

Stamvårdande jakt kan tas med som ett projekt om Europeiska gemenskapernas domstols och högsta förvaltningsdomstolens avgöranden tillåter det. Målen och ramvillkoren för den stamvårdande jakten samt genomförandet av jakten planeras tillsammans med intressegrupperna.

Uppdateringen av förvaltningsplanen inleddes i september 2018. Projektet har haft både en berednings- och en styrgrupp som har sammanträtt flera gånger under projektets gång. Även svaren på enkäten till samarbetsgrupperna i områden med vargrevir samt från de intressegruppsmöten som våren 2019 ordnades tillsammans med de regionala viltvårdsråden gav uppdateringsförslag.

Bild: De centrala målen för förvaltningsplanen för vargstammen visas i mitten av bilden Åtgärderna som hänför sig till målen finns vid utkanten av cirkeln.

Begäran om utlåtande och utkast till förvaltningsplan för vargstammen i Finland

Ytterligare information:
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 16 2051 (veckorna 26–27 och från vecka 30 framåt)
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 7336 229 (veckorna 27–29)
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0295 16 2184
E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.