Aktuellt

< Föregående Nästa >
feb. 27, 2019 14:00

Arbetsgruppen som uppdaterar förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade det illegala dödandet av vargar

Arbetsgruppen för förvaltningsplanen för vargstammen diskuterade vid mötet den 15 februari 2019 det illegala dödandet av vargar och det sociala godkännandet av vargen. Enligt polisens bedömningar har den illegala jakten på varg varit vanlig i Finland. Det är dock endast en liten del av de illegala fångsterna som kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom

Strafflagen innehåller tre olika brottsrubriceringar för illegal fångst, nämligen jaktbrott, grovt jaktbrott och olovlig fångst. Det illegala dödandet av varg liksom av andra stora rovdjur klassificeras som grova jaktbrott, och för detta kan gärningsmannen dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Illegal fångst av varg är enligt polisen vanligt i Finland och kan således anses som ett stort problem. Det är fråga om så kallad dold brottslighet eftersom de flesta fallen aldrig kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom. Enligt en forskning om krisen i rovdjurspolitiken, tjuvskyttet och allmänhetens inställning är det endast 10 procent av det illegala dödandet av varg som kommer till polisens kännedom.

För att kunna undersöka det illegala dödandet av varg liksom av stora rovdjur i allmänhet krävs det riktad övervakning, specialkompetens och tid. Arbetsgruppen har därför ansett att det behövs mera resurser för polisundersökningen av fallen. Enligt forskningar är det ofta en liten lokal grupp som är skyldig till den illegala fångsten, och risken att bli fast minskar då lokalsamhällena tiger om händelserna. Lokalsamhällena och jaktföreningarna spelar därför en stor roll när det gäller att förändra inställningarna till det illegala dödandet av varg och andra stora rovdjur och att informera polisen.

Arbetsgruppen fick även ta del av en avhandling där man med hjälp av populations- och överlevnadsmallar hade bedömt hur stor andel av vargarnas dödlighet som berodde på illegalt dödande i Finland och Sverige under 2000-talet. Enligt den undersökningen var det illegala dödandet vargens vanligaste dödsorsak, men största delen av dessa fall kan inte bevisas. Det fanns också rätt många fall där vargens dödsorsak inte gick att fastställa. Risken för att en varg dödas illegalt ökar under vårvintern. Omfattningen av det illegala dödandet verkar variera när man granskar det på årsnivå.

Livsmedelsverket har undersökt vargars dödsorsaker. Mer information här. Av de vargar som Livsmedelsverket (tidigare Evira) undersökte under åren 2001–2014 hade 17 procent dödats illegalt.

Hur kan inställningen till vargen förbättras?

Arbetsgruppen diskuterade också inställningarna till vargen och det sociala godkännandet, som hänger samman med frågan om bekämpningen av det illegala dödandet av vargar. Vad gäller det sociala godkännandet konstaterades det att vargen som djurart är en utmaning av många orsaker. Det uppstår samhällelig diskussion till exempel om annat än sådant som direkt anknyter endast till vargarna eller vargpolitiken.

Arbetsgruppen behandlade ämnet till exempel med utgångspunkt i vargrevirområdenas samarbetsgrupper och forskning om miljökonflikter. I många av de fall som gäller miljökonflikterna har man upptäckt att projekten på gräsrotsnivå fungerar bra när det gäller att lösa eller hantera konflikter. I dessa projekt är det centrala att beslutsfattandet och planerandet sker gemensamt på lokal nivå och att intressegrupperna samarbetar aktivt. Arbetsgruppen ansåg att vargrevirområdenas samarbetsgrupper spelar en viktig roll eftersom de bland annat har till uppgift att skapa en helhetsbild av vargsituationen i sitt område, informera områdets invånare och planera de åtgärder som kan förebygga konflikter. Grupperna har dessutom som mål att utveckla planeringen av vården av vargstammen i varje revir och att förbättra informationsgången mellan de olika intressegrupperna.

I arbetsgruppen konstaterades också att det för den inhemska diskussionen om vargens och människans samexistens behövs exempel på vargens nytta för ekosystemet och på lyckade metoder från till exempel andra länder där det finns vargar.

Mer information:

Suurpetopolitiikka kriisissä – salakaadot ja yhteisön tuki

Poaching regulates legally hunted wolf population in Finland

One way or another: predictors of wolf poaching in a legally harvested wolf population

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.