Suurpedot.fi-tjänstens allmänna användarvillkor och dataskyddsbeskrivning

För skapandet och upprätthållandet av Suurpedot.fi-webbtjänsten ansvarar en informationsgrupp, vars uppgift är att informera just om de stora rovdjuren. I informationsgruppen ingår representanter ur flera myndigheter och instanser, nämligen jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och miljöministeriet.

För det praktiska upprätthållandet av Suurpedot.fi-webbplatsen ansvarar Forststyrelsen, som sköter om funktion och teknik. För materialet på sidorna ansvarar respektive instans eller skribent, om den eller han eller hon är angivna i texten. Om ingen skribent eller instans nämns ansvarar informationsgruppen för innehållet.

Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsskyldighet

Informationsgruppen strävar till att i sin webbtjänst Suurpedot.fi ha så felfri och kvalitativ information som möjligt, men ger inga garantier på sidornas felfrihet eller innehåll. Informationsgruppen har rätt att förbättra och ändra tjänstens innehåll och struktur.

Informationsgruppen ansvarar inte för att tjänsten ständigt finns tillgänglig och garanterar inte att den fungerar utan avbrott eller felfritt. Informationsgruppen ansvarar inte för de eventuella direkta eller indirekta skador som användaren kan råka ut för på grund av felaktigt innehåll, tekniska fel eller servicearbeten. Informationsgruppen har rätt att ändra program, databaser, maskinvara och andra delar av tjänsten. Informationsgruppen har rätt att när som helst ta tjänsten eller en del av den ur bruk tillfälligt eller permanent.

Material producerat av andra

Informationsgruppen ansvarar under inga omständigheter för innehåll eller funktion hos andra webbtjänster som nås via Suurpedot.fi-webbplatsen. Genom att förflytta sig till länkade sidor godkänner användaren att sidorna inte längre är under informationsgruppens kontroll och att den därför inte har möjlighet att påverka deras innehåll.

Lagrum som tillämpas

På användning av tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas finsk lag.
Användaren förbinder sig att använda Suurpedot.fi-webbtjänsten enligt dessa användarvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.

Användning av kakor

Suurpedot.fi-webbtjänsten använder sig av kakor (cookies), av vilka en del har samband med webbtjänstens funktioner och andra med mätande av användning samt statistik. I webbläsarens inställningar kan användaren förbjuda mottagande av kakor eller ta bort kakor som sparats på datorn. Detta kan emellertid orsaka brister i webbplatsens funktioner.

Sidbrytningsprogrammet använder en kaka för att upprätthålla sessionen. Allmän statistisk information insamlas om webbtjänstens användning för att vi ska kunna utveckla tjänsten. Gällande användningen insamlas följande statistikuppgifter: totalt antal besökare och sidvisningar, antal sessioner och deras medellängd, återkommer besökaren till sidan eller kommer han första gången, från vilken webbadress kommer besökaren, mest använda sökord, populäraste sidorna, använda terminaler, webbläsarversioner och de vanligaste tjänstleverantörerna. Inga sådana personuppgifter samlas in som man kunde identifiera en enskild besökare med. De statistiskt insamlade uppgifterna kan inte kombineras med varandra.

Uppföljningen av användningen baserar sig på Google Analytics -rapportering, där man använder Google Universal Analytics (ytterligare information support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009) och Google Tag Manager -programmens kakor. Dessutom följer vi med användningen av förstasidans olika sektioner (klickar och sidrullning) med CrazyEgg -programmet och dess kakor (ytterligare information: help.crazyegg.com). De insamlade uppgifterna kan inte kombineras med varandra. För mätning av användningen använder vi Google Tag Managers JavaScript-kod.

I webbtjänsten har integrerats vyer av tredje parters webbtjänster, som kan installera kakor på din dator:

Facebook-länk för att visa Facebook-sidor. Ytterligare information: https://www.facebook.com/about/privacy/

Youtube-länkar för att visa videor. Ytterligare information: http://www.google.si/policies/technologies/cookies

AddThis-funktion för att dela en webbsida på sociala media. Ytterligare information: http://www.addthis.com/privacy#.UbcaUqzDCZc

Ikraftträdande och ändring av användarvillkoren

Dessa användarvillkor träder i kraft vid uppdateringstidpunkten som syns på denna sida och är i kraft tills vidare. Informationsgruppen har rätt att ändra användarvillkoren och de nya användarvillkoren träder i kraft vid den tidpunkt de publiceras på webbtjänsten.

Dataskyddsbeskrivning

Insamling av uppgifter
På webbplatsen Suurpedot.fi samlas uppgifter in om användaren med ett responsformulär. På formuläret anger användaren sitt namn och sin e-postadress. Dessa uppgifter behövs för svaret på responsen. Att lämna ett telefonnummer är frivilligt.

I användarvillkoren ovan ges information om användningen av kakor.

Behandling, utlämnande och förvaring av uppgifter
Uppgifterna på responsblanketten registreras i systemet för att administrera webbplatsen och skickas för kännedom till webbplatsens chefredaktör, som vid behov förmedlar responsen till rätt person för handläggning. Personuppgifter lämnas inte ut utanför informationsgruppen som ansvarar för webbtjänsten Suurpedot.fi och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

I skyddet av webbplatsen Suurpedot.fi iakttas god dataskyddspraxis samt gällande lagar och bestämmelser. Rätten att använda systemet har begränsats till dem som behöver systemet i sitt arbete.

Personuppgifter som lämnats i samband med responsen förvaras så länge som behandlingen av responsen pågår.

Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga begära de uppgifter som finns i registret om den registrerade själv, samt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Om du har frågor om dataskyddet i tjänsten Suurpedot.fi eller vilka uppgifter som registrerats om dig, skicka ett meddelande till aku.ahlholm(a)metsa.fi.

Ge respons

Ge respons till Suurpedot.fi - redaktionen.

Suurpedot.fi-redaktionen

Suurpedot.fi publiceras av Forststyrelsen, men det är många experter på stora rovdjur som står för innehållet. Med i redaktionen är även jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.