Övrig lagstiftning i Finland

Viltskadelagen

I viltskadelagen (27.2.2009/105) föreskrivs om de grunder och förfaranden som ska iakttas när medel ur anslag i statsbudgeten beviljas för ersättning av skador som orsakats av vilt och för förebyggande av sådana skador.

Viltförvaltningslagen

I viltförvaltningslagen, som trädde i kraft år 2011, föreskrivs om Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna.