Vem ansvarar för de stora rovdjuren?

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta övervakande myndigheten i frågor som gäller stora rovdjur. Miljöministeriet deltar med utgångspunkt i naturvårdslagen och EU-lagstiftning i beredningen av myndighetsuppgifter som gäller de stora rovdjuren. Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder de lokala jaktvårdsföreningarna och verkställer viltpolitikens beslut. Naturresursinstitutet forskar i rovdjursstammarna och rovdjurens levnadsvanor. Forststyrelsen deltar på statens marker i skyddet av de stora rovdjuren och stamkontrollen, möjliggör jakt på stora rovdjur enligt givna förordningar och instruktioner samt övervakar jakten på statens marker.

Officiella instanser

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM)

Jord- och skogsbruksministeriet är den högsta övervakande myndigheten i frågor som gäller stora rovdjur. Plikterna som fastställs i EU:s naturdirektiv i fråga om vård av rovdjursstammarna har skrivits in i Finlands jaktlag. Jord- och skogsbruksministeriet leder Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet. Syftet med ledningen är att garantera vård, kontroll och uppföljning av rovdjursstammarna.

JSM:s webbplats: www.mmm.fi

Finlands viltcentral

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder de lokala jaktvårdsföreningarna och verkställer viltpolitikens beslut. Den sköter också alla tillståndsärenden som omfattas av jaktlagen. Viltcentralen forskar och följer med rovdjursstammarnas situation och livskraft och utvecklar verksamhet i anslutning till detta. Viltcentralen strävar också till att förebygga skador förorsakade av stora rovdjur. Finlands viltcentral förbereder, utarbetar och reviderar förvaltningsplaner som berör de stora rovdjuren och deras livsmiljöer. Den ansvarar också för utbildning och rådgivning när det gäller stamförvaltning och jakt på de stora rovdjuren. Tidningen Jägaren är en viktig del av denna verksamhet. I samband med Finlands viltcentral verkar nationella viltrådet och 15 lokala viltråd för att öka samarbetet mellan intressenterna i fråga om rovdjurspolitik. Nätverket av rovdjurskontaktpersoner i jaktvårdsföreningarna rapporterar bekräftade rovdjursobservationer till Naturresursinstitutet.

Finlands viltcentrals webbplats: www.riista.fi

Naturresursinstitutet (Luke)

Naturresursinstitutet forskar i rovdjursstammarna och rovdjurens levnadsvanor. Centrala forskningsteman är bland annat ålders- och könsstruktur samt genetisk struktur. Även de stora rovdjurens rörelser, föda, livsmiljö och relation till människan undersöks. Naturresursinstitutet ger årligen ett utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om storleken på rovdjursstammarna, förökning och jaktmöjligheter. Naturresursinstitutets uppskattning av individantal baserar sig i första hand på observationsmaterialet som insamlats av rovdjurskontaktpersonerna.

Naturresursinstitutets webbplats: www.luke.fi

Forststyrelsen

Forststyrelsen deltar i skydd och uppföljning av rovdjursstammarna på statens marker. Forststyrelsen möjliggör också jakt på stora rovdjur enligt aktuella förordningar och instruktioner. Dessutom övervakar Forststyrelsen jakten på statens marker. I Lappland genomför Forststyrelsen räkning av stora rovdjur tillsammans med Naturresursinstitutet och renbeteslagen. Särskilt järvstammen övervakas. I Kajanaland och östra Finland nära statsgränsen på statens marker har Forststyrelsen beviljat lov för observation av stora rovdjur i form av professionell fotografering och naturturism. Forststyrelsen ansvarar för upprätthållandet av webbplatsen suurpedot.fi.

Forststyrelsens webbplats: www.metsa.fi

Miljöministeriet (MM)

Miljöministeriet deltar i beredningen av myndighetsuppgifter som gäller de stora rovdjuren utgående från naturvårdslagen och EU-lagstiftning. Enligt naturvårdsförordningen ska miljöministeriet följa med de vilt levande organismernas situation så att skyddsbehovet kan bedömas. Besluten som gäller de stora rovdjuren fattas emellertid inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på basis av jaktlagen. Målet är att uppnå och bevara en gynnsam skyddsnivå för de vilt levande organismerna.

Miljöministeriets webbplats: www.ymparisto.fi

Polisen

Enligt polislagen har polisen rätt att fängsla eller avliva ett stort rovdjur som orsakar fara för människor, betydande fara för egendom eller allvarlig fara för trafiken. Polisen har också rätt att avliva ett djur om det är uppenbart grymt mot djuret att låta det leva.

Polisens webbplats: www.poliisi.fi

Andra aktörer

I samhällsdebatten om stora rovdjur deltar många aktörer, till exempel:

  • representanter för olika näringar: idkare av renskötsel eller jord- och skogsbruk, företagare inom naturturism
  • den offentliga förvaltningen: gränsbevakningen, NTM-centraler, kommuner, landskap, landskapsförbund
  • organisationer: Finlands Jägarförbund, Finlands naturskyddsförbund, WWF, kennelkretsar
  • enskilda medborgare