Aktuellt

< Föregående Nästa >
Finlands Viltcentral
juni 08, 2016 09:00

Förverkligandet av förvaltningsplan för vargen har god fart

Redan hälften av åtgärderna, i förvaltningsplanen för vargstammen som godkändes i januari 2015, har förverkligats. Åtgärder förknippade med själva vargen, distribuering och inhämtande av information och lokalbefolkningens möjligheter att vara med och befrämja skötseln av vargstammen inom området har förverkligats.

Av 59 konkreta åtgärder i förvaltningsplanen för varg har 30 redan förverkligats. En av åtgärderna i förvaltningsplanen för varg var att effektivt ingripa vid vargarnas gårdsbesök. I samband med gårdsbesöken har fördrivningar genomförts och orsaken till besöken har utretts. Avsikten är att finna mera fungerande och allmänt godkända sätt att förhindra vargarnas gårdsbesök.

För att trygga uppföljningen av vargstammen och utvecklandet av observationer har Finlands viltcentral sedan förra hösten ordnat utbildningar för alla nya stora rovdjurskontaktpersoner angående rovdjursobservationer och antecknandet av dessa. För att förhindra och minska husdjursskadorna har Finlands viltcentral bistått boskapsuppfödare i anskaffning och leverans av elstängselmaterial. Därtill har neutral varginformation omfattande delats ut till medborgarna, speciellt vid informationstillfällen som ordnats på områden med nya vargrevir.

Lokalbefolkningens röst hörd

Förutom åtgärderna presenteras i förvaltningsplanen nio projekt, med vars hjälp man söker nya lösningar till de mest centrala smärtpunkterna. Av projekten är sju aktivt i gång. Ett av projekten var jakt på varg i stamvårdande syfte, som förverkligades som ett tvåårigt försök. Försökets resultat och beslut om fortsättning kommer under hösten. Finlands viltcentral har varit huvudaktör i de flesta åtgärder och projekt.

Den nya förvaltningsplanen för varg strävar till att göra lokalbefolkningens röst hörd. Lokalbefolkningens vilja att vara med och utveckla vargens stamskötsel och påverka, har legat som grund för grundandet av vargrevirsspecifika samarbetsgrupper. Samarbetsgrupperna funderar till exempel på frågor hörande till förebyggande av skador, befrämjande av informationsdistribuering eller intensifiering av samarbete inom sina egna vargrevirområden. Syftet är att få fram idéer för praktiska åtgärder och också förverkliga dessa i praktiken. Totalt har samarbetsgrupper bildats på 20 olika vargrevirområden. Finlands viltcentral stöder och hjälper arbetsgruppernas verksamhet.

Syftet med förvaltningsplanen för varg och i den förekommenade projekt är att finna fungerande lösningar för skötseln av vargstammen och förbättra samexistensen mellan människan och vargen.

Tilläggsuppgifter
Samuli Karppinen, planerare, projektet för Reviiriyhteistyön kehittäminen, Finlands viltcentral
029 431 2124, samuli.karppinen@riista.fi

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.