Aktuellt

< Föregående Nästa >
apr. 22, 2016 13:54

Antalet björnar ökade i nästan hela landet

Kuva: Markku Pirttimaa

Naturresursinstitutet (Luke) uppskattar att det finns minst 1 720–1 840 björnar i Finland före jaktsäsongens början hösten 2016. Siffran inkluderar uppskattningsvis 350 ungar som föds i vår. Björnstammen i Finland har ökat med cirka 15 procent jämfört med motsvarande uppskattning i fjol (1 450–1 590).

Beträffande skötseln av björnstammen indelas Finland i fyra förvaltningsområden. På förvaltningsområdet för den etablerade stammen i östra Finland har antalet björnar ökat (650–720 björnar, i den senaste uppskattningen 485–550). Antalet björnar ökade också i utbredningszonen i mellersta Finland (505–570 björnar, i den senaste uppskattningen 400–480). På området i västra Finland där björnstammen är i utveckling gick stammen tillbaka något (221–281 björnar, i den senaste uppskattningen 268–338). Inom renskötselområdet ökade antalet björnar något (345–400, i den senaste uppskattningen 310–360). På det östra renskötselområdet är björnstammen rikligast i närheten av östra riksgränsen. Nätverket av observatörer på renskötselområdet är glest, och därför fås bara få observationer. Av denna anledning är flera osäkerhetsfaktorer förknippade med uppskattningen på renskötselområdet än i övriga delar av landet.

Per viltcentralsområde stärktes antalet björnar tydligt i Kajanaland, Norra Karelen samt Norra och Södra Savolax. Antalet björnar minskade i Uleåborgs, Mellersta Finlands och Norra Savolax viltcentralsområden. Inom övriga viltcentralsområden var förändringarna små.

- Uppskattningen av björnstammen påverkas förutom av biologiska faktorer även av mängden  observationsmaterial och dess kvalitet. Därför är det mycket sannolikt att förändringarna i björnstammen mellan åren 2014 och 2015 i Kajanaland, Norra Savolax och till och med Norra Karelen inte enbart beror på biologiska faktorer, säger Samuli Heikkinen, forskare på Luke.

Uppskattningen av björnstammens storlek, antalet ungar och hållbarhet beträffande jakt bygger på observationer som nätverket av rovdjurskontaktpersoner gjort under 2015. Som helhet betraktat ökade björnobservationerna med cirka 10 procent jämfört med år 2014. Däremot minskade antalet observationer av ungar med nästan 11 procent jämfört med året innan. Uppskattningen av björnstammen baseras på observationer av ungar som är under ett år gamla. Det uppskattas att antalet kullar i fjol uppgick till 163–187 stycken.

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar en förordning om den största tillåtna bytesmängden utifrån Naturresursinstitutets uppskattning. Björnjakten börjar den 20 augusti.

Naturresursinstitutets utlåtande om björnstammen (på finska)

Metoder för uppskattning av björnstammen (på finska)

Ytterligare information vid Naturresursinstitutet:
forskare Samuli Heikkinen, tfn 029 532 7873

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.