Hur hotade är de stora rovdjuren?

Vid bedömningen 2010 av hur hotade de finska arterna är följde man Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificering. Nästa bedömning görs år 2020. Hotkategorierna beskriver risken för utrotning, det vill säga, sannolikheten att en art försvinner inom en viss tidsperiod.

Försvinner de stora rovdjuren?

Finlands stora landrovdjur är utrotningshotade eftersom deras populationer är mycket små eller begränsade. Jakt är orsaken till att alla våra stora landrovdjur är hotade. Järven hotas dessutom av klimatförändringen.

I bedömningen år 2010 ansåg man inte längre att Finlands stora landrovdjur får påfyllning till stammen från Sverige, Norge och Ryssland, och därför flyttades järven, lon och björnen till en högre hotkategori än tidigare trots att antalet individer ökat.

Hotkategorierna i röda listan för hotade arter:

  • Nationellt utdöd (RE)
  • Akut hotad (CR)
  • Starkt hotad (EN)
  • Sårbar (VU)
  • Nära hotad (NT)
  • Bristfälligt känd (DD)

Kriterier för hotade arter:

A. Populationen minskar
B. Populationen har en begränsad utbredning, är fragmenterad och/eller fluktuerar extremt
C. Liten och ständigt minskande population
D. Mycket liten eller begränsad population
E. Kvantitativ analys


Järven


Järven är en akut hotad art (CR), eftersom populationen uppskattas omfatta färre än 50 fortplantningsdugliga individer. Åren 1978 – 2006 var järvpopulationens årliga tillväxt endast 4,7 %.


Vargen

Vargen är en starkt hotad art (EN), eftersom den uppskattade populationsstorleken är mindre än 250 fortplantningsdugliga individer. Finlands vargstam har alltid ansetts utgöra västra kanten av Rysslands stora vargstam. På 2000-talet verkar det ha rört sig fler vargar från Finland till Ryssland än tvärtom.


Björnen och lodjuret

Björnen och lodjuret är sårbara arter (VU), eftersom båda arternas population under bedömningsåret var mindre än 1000 fortplantningsdugliga individer. Båda stammarna har ökat efter det. Lodjuret är det talrikaste av våra stora rovdjur.