De stora rovdjuren och rennäringen

Relationen mellan rovdjuren och dem som idkar renskötsel har aldrig varit problemfri. De stora rovdjuren jagar renar och orsakar ekonomiska förluster för renägarna. De dödade renar som hittas ersätts med statliga medel, men en hel del av renarna som dödats av rovdjur hittas aldrig. Detta kompenseras genom att ersättningen för en hittad ren är en och en halv gång renens värde. Försvunna renkalvar ersätts på kalkylerade grunder för tiden mellan kalvningen och den sista november och dubbel ersättning betalas till de renbeteslag som upprepade gånger drabbas av exceptionellt stora skador på ren. På områden med kraftiga rovdjursstammar kan förutsättningarna för renskötsel äventyras, trots ersättningar.

Skada på ren avser skada som ett rovdjur orsakar en ren.

Nuförtiden kan förhållandet mellan våra stora rovdjur och renstammen granskas bättre än förut i ljuset av forskningsresultat. En viktig faktor är naturligtvis rovdjursstammarnas variation i renskötselområdena på lång och kort sikt. Antalet skador på renar orsakade av rovdjur står i nära relation till rovdjurens individantal: i områden med tät rovdjursstam faller fler renar som byte för rovdjuren än i områden med färre rovdjur. Men det är också många andra faktorer som påverkar, bland annat områdets rovdjursarter och deras inbördes relationer samt mängden alternativa byten (till exempel älg, hare och skogshönsfåglar). Även andra naturförhållanden och renarnas kondition inverkar på renarnas risk att falla offer för rovdjur.

De stora rovdjuren i Finlands renskötselområde

Det till antalet rikligaste stora rovdjuret i renskötselområdet är björnen. Sommaren är en viktig tid med tanke på renskötselns lönsamhet, eftersom man då ser hur bra kalvarna klarar sig. Björnar orsakar skador på renar särskilt i maj under kalvningstiden och i början av juni. Det är speciellt kalvarna björnarna riktar in sig på, men en björn kan också fälla en vuxen ren. Björnen jagar också ren på hösten när den förbereder sig för sin vintersömn.

Av alla våra stora rovdjur är det järven som gör de största skadorna i renskötselområdet. År 2013 var de skador järven orsakade på renar större än de andra tre stora rovdjurens tillsammans. Järvarna dödar renar i huvudsak på vårvintern och målet är oftast avelsvajorna. Järven är strängt fridlyst i hela Finland och har inte fått jagas alls ens med dispens, till skillnad från våra andra stora rovdjur. Järv förekommer särskilt i fjällområdena i Enontekis, Enare och Utsjoki, men den trivs också i skogsområden nära vår östra gräns. Där kallas den skogsjärv. Utanför renskötselområdet orsakar järven praktiskt taget inga skador.

Lodjursstammen är inte längre så kraftigt koncentrerad till Rovaniemitrakten som tidigare, utan har spritt sig till ett större område. I synnerhet i östra och sydöstra delen av renskötselområdet finns fler lodjur än förr. Också lodjursskadorna har ökat de senaste åren och blivit fler till antalet än de bekräftade vargskadorna. Ställvis orsakar lodjuren betydande skador på renar.

I förhållande till sitt antal orsakar vargen de största skadorna på renar. Mängden vargar som inte bildat revir och som rör sig i renskötselområdet påverkas av antalet individer som kommer från Ryssland och söderifrån och kan variera stort under året. Renskötselområdet har inte under de senaste åren varit fortplantningsområde för vargarna. Där har på tio år fötts sammanlagt endast några kullar. Minimimålsättningen i förvaltningsplanen för Finlands vargstam, 20 kullar, kan uppnås utanför renskötselområdet, där det finns tillräckligt med livsrum för en vargstam av den eftersträvade minimistorleken, så att också skadorna är rimliga.

År 2012 orsakade vargen, trots sitt ringa antal, nästan 1,3 miljoner euros skador för rennäringen. Men år 2013 minskade summan till 0,5 miljoner euro. Järven orsakade mest skador år 2013, för över 5 miljoner euro och sedan lodjuret, för 1,3 miljoner euro. Björnen orsakade skador för 0,8 miljoner euro. År 2014 verkar det som om särskilt lodjuret och järven orsakat betydligt mindre skador.

Ersättning för rovdjursskador på renar

Staten betalar inom ramen för budgeten ersättningar till renägarna för skador på ren som orsakats av stora rovdjur (björn, järv, lo och varg). Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för ersättningarna. Ersättningen betalas direkt åt renägaren, förutsatt att ägaren kan identifieras med hjälp av renens öronmärke eller annan identifikation, till exempel halsband. Om renen inte kan identifieras betalas ersättningen till områdets renbeteslag.

För skador på renar orsakade av kungsörnen ansvarar miljöministeriet.