Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Vad göra?

Elstängsel och nattskydd är effektiva medel att skydda boskap mot rovdjursattacker.

Elstängsel har konstaterats minska rovdjursskadorna avsevärt både på fårbeten och på biodlingar. Man känner bara till några fall där stora rovdjur attackerat tamdjur trots elstängsel. I dessa fall har stängslet vanligen varit i dåligt skick eller så har rovdjuren grävt sig under stängslet. Ett annat alternativ är ett rovdjursstängsel utan elektricitet.

Man kan ansöka om understöd för stängselmaterial på Finlands viltcentral. Sökanden sköter alltid själv uppsättandet och underhållet av stängslet. Sökanden och Finlands viltcentral gör upp ett hyresavtal om stängslet som är i kraft fem år. Då hyresavtalet tar slut övergår stängslet i sökandens ägo. Stängsel är mycket kostnadseffektiva när det gäller att skydda bikupor mot björnar. Elstängselaggregatet är djurägaren tvungen att betala själv.

Att föra djuren inomhus till natten, att effektivera övervakningen och att valla djuren är också effektiva sätt att minska skadorna, men ökar också arbetsbördan.

Lufttrycksskrämmor skrämmer i väg rovdjuren

Finlands viltcentral har skaffat skrämmor som fungerar med lufttryck för att jaga bort stora rovdjur från tätorter. Skrämman orsakar just såpass mycket smärta åt djuret att det flyr och inte kommer till samma plats igen. Resultaten har varit positiva, så man har tänkt skaffa sådana skrämmor till alla Finlands viltcentrals regionalkontors områden.

Att skydda hundar

Hundar kan skyddas mot vargar med tillräckligt höga, stabila nätstängsel runt gården. I jaktsituationer är det svårare att skydda hunden. Vid jakt med hund kan man försöka undvika områden där man vet att det finns vargar. I Finland, Sverige och Norge finns olika telefontjänster för jägare, där man får information om sändarvargarnas revir.

Naturresursinstitutet har också en webbtjänst baserad på vargar med gps-sändare, för att hjälpa jägare att undvika skador på hundar under jakt. Men den skulle behöva ökade resurser för att vargarnas rörelser skulle kunna följas mer heltäckande. Under jaktsäsongen 2012-2013 fanns information om sändarvargar i webbtjänsten, men för säsongen 2014–2015 kunde det samma inte erbjudas, eftersom man inte lyckades fästa sändare på vargar under vintern på grund av den dåliga snösituationen. Information finns igen i början av jaktsäsongen 2015–2016, om fästandet av sändare lyckas.

För att skydda hundar har man i en del länder provat också olika former av skyddsutrustning, som pepparvästar och skyddshalsband. Också i Finland har man utvecklat skyddsvästar för jakthundar, men tillsvidare har man inte fått fram en produkt som jägarna skulle ha tagit i bruk i någon större omfattning. Men utvecklingsarbetet fortsätter.

För tillfället kan man i alla fall följa med observationer av stora rovdjur i Naturresursinstitutets nya webbtjänst, där observationer som anmälts till rovdjurskontaktpersoner och som antecknats i Tassu-systemet visas på en karta.

Med tanke på förebyggandet av rovdjursskador är det viktigt att rovdjuren inte lärs att söka mat nära bebyggelse. Rovdjur ska inte matas nära bosättningar och sådant som de kan tänkas äta ska förvaras utom räckhåll för dem.

För att förebygga skador på renar kan man i rovdjursområden effektivera övervakningen av kalvningsområden, hålla kalvande vajor i inhägnader och ge renarna tilläggsfoder. Att ta in renarna i en inhägnad till vintern är en metod på områden där rovdjursfaran är stor.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, nuvarande Naturresursinstitutet, satte år 2014 igång ett treårigt projekt där man utreder skador på renar orsakade av de stora rovdjuren, särskilt järven. Under projektet utreds bland annat antalet renar som dödats av rovdjur samt renarnas kondition i de renbeteslag där järvskadorna är störst. Man kartlägger också metoder för förebyggande av rovdjursskador. Dessutom insamlas information om järvarna och deras antal.

Ljud skrämmer också bort rovdjur

Andra sätt att förebygga rovdjursskador är olika skrämmor, som till exempel ljud- och ljuskällor. Till exempel en radio inställd på en kanal som spelar rock och som hänger på ett kalvningsstängsel kan skrämma bort rovdjur. I en akutsituation kan man försöka skrämma bort rovdjur genom att skrika, med en hund eller med knallpatroner. Det är också viktigt att avlägsna eventuell föda som finns nära betesmarken eller inhägnaden och som kan locka rovdjur. Som sista utväg kan man hos Finlands viltcentral ansöka om dispens för att få avlägsna ett rovdjur som orsakar problem.