Rovdjursskador

De stora rovdjuren orsakar skador inom rennäring, biodling och jordbruk samt på husdjur. Ibland tas hundar av rovdjur, främst vargar, i samband med jakt eller direkt från gården.

Skador

De stora rovdjuren och rennäringen

Relationen mellan rovdjuren och dem som idkar renskötsel har aldrig varit problemfri. De stora rovdjuren jagar renar och orsakar ekonomiska förluster för renägarna. De dödade renar som hittas ersätts med statliga medel, men en hel del av renarna som dödats av rovdjur hittas aldrig. Detta kompenseras genom att ersättningen för en hittad ren är en och en halv gång renens värde. Försvunna renkalvar ersätts på kalkylerade grunder för tiden mellan kalvningen och den sista november och dubbel ersättning betalas till de renbeteslag som upprepade gånger drabbas av exceptionellt stora skador på ren. På områden med kraftiga rovdjursstammar kan förutsättningarna för renskötsel äventyras, trots ersättningar.

Läs mera


Skador på hundar

Rovdjursskador på hundar orsakas oftast av vargar, men en del hundar har också förlorats på grund av lo och björn. Anfall mot hundar och förlusten av hundar är på det lokala planet ett av de största problemen när det gäller tolerans av vargstammen (JSM 11/2005 Förvaltningsplanen för Finlands vargstam).

Läs mera


Skador på andra husdjur

Husdjur är lätta byten för de stora rovdjuren, om rovdjuret kommer nära dem utan att människorna märker det. Skadorna sker oftast på betesmarker, men vargar och lodjur har tagit husdjur också i lösdriftsstall och fårhus. Antalsmässigt drabbar de flesta skadorna får, som alla våra stora rovdjur kan döda om de får tillfälle. Vargar dödar förutom får också nötkreatur. Anteckningar om skador finns på allt från kalvar till tjurar. Vargar har också dödat getter.

Läs mera


Förebyggande av skador

Ibland kan de stora rovdjuren orsaka skador på husdjur. Oftast drabbas boskapsdjur och jakthundar. En betydande del av skadorna skulle kunna undvikas med förebyggande åtgärder.

Läs mera


Ersättning av skador

De stora rovdjuren kan orsaka ekonomisk skada genom att jaga och döda husdjur eller göra skador på till exempel bondgårdar eller biodlingar.

Läs mera


Typer av skador:

Personskada avser skador och sjukdomar som ett rovdjur orsakat en människa samt förluster på grund av att ett rovdjur dödat en människa.

Skada på odling betyder skada orsakad av rovdjur på åker, trädgård, plantskoleodling eller bärgad skörd.

Skada på djur avser skada orsakad av rovdjur på husdjur och uppfödda djur, honungsskörd samt för djurhållning använda stängsel, byggnader eller andra motsvarande konstruktioner.

Skada på lösöre betyder skada orsakad av rovdjur på annat dött lösöre än sådant som har samband med trafikolyckor, skada på odling eller skada på djur.

Skada på ren avser skada som ett rovdjur orsakar en ren.