Aktuellt

< Föregående Nästa >
Jord- och skogsbruksministeriet
okt 31, 2016 10:40

Bedömningen av stamvårdande jakt på varg klar - jakten fortsätter i ändrad form

I januari 2015 fastställde jord- och skogsbruksministeriet en förvaltningsplan för varg. I planen föreslogs ett tvåårsförsök som handlade om en mer flexibel vargjakt. Försöket pågick vintern 2015 och 2016. Målet var att jaga unga vargar och undvika att döda alfaindividr så att flockarnas livskraft inte ska riskeras. Enligt förvaltningsplanen ska man efter två år göra en bedömning av jakten, varefter man tar beslut om fortsatt jakt.

Bedömningen är nu färdig. Vintern 2015 fälldes sammanlagt 17 vargar, tre av dem alfaindividr.  När man beaktar antalet dispenser som beviljats i syfte att förebygga särskilt stora skador, antalet vargar som dödats på order av polisen och antalet döda vargar som man på annat sätt fått vetskap om, var uttaget totalt 42 vargar.  Vintern 2016 dödades sammanlagt 43 vargar, 20 av dem alfaindividr.  Allt som allt fällde man sammanlagt 78 vargar.

Vid jakten 2015 var antalet dödade alfaindividr lågt och populationen växte kalkylmässigt från 220 - 245 till 275 - 310 vargar. Vid jakten 2016 var antalet dock betydligt större.

Bedömningen ger vid handen att trots att jakten 2015 kan betraktas som lyckad visar jakten 2016 och det stora antalet dödade alfaindividr dock att om jakten genomförs i denna form går det inte att säkra jaktens hållbarhet.  Det som är problematiskt är att dispenserna för försöksperioden måste beviljas i ett mycket tidigt skede eftersom besluten om dispenserna är verkställbara först efter besvärstiden. I en sådan situation tillämpas dispenserna samtidigt inom flera olika revir. Vinterjakten 2016 visade också att det är svårt att inrikta jakten på unga vargar. När ministeriet och Finlands viltcentral fattar beslut kan de inte fullständigt förutse hur jakten i helhet inverkar på vargpopulationen eftersom dispenserna är i kraft och kan användas i alla jaktområden samtidigt.

Enligt de enkäter som Taloustutkimus gjorde 2014 och 2016 har en flexiblare jakt en positiv inverkan på människornas attityder till varg.  Särskilt positivt är att acceptansen för olagligt dödande av vargar bara därför att vargarna lever i ett visst område har minskat från 24 procent till 14 procent.

Bedömningen kom fram till den slutsatsen att trots att målen som gällde vargarnas fångststruktur och totala jaktuttag inte nåddes helt, ska jakten fortsätta i någon annan reglerad form. Jord- och skogsbruksministeriet ska årligen fastställa högsta tillåtna totala fångstmängd. När man uppnår denna mängd, kan Finlands viltcentral inte längre bevilja dispenser. I fångstmängden noteras också de vargar som dödats på order av polisen.  Dispenserna ska beviljas enligt en annan paragraf i jaktlagen än vid försöket så att dispenserna kan börja gälla omedelbart. Fördelen med det här är att viltcentralen kan bevilja dispenser gradvis och å ena sidan beakta antalet individer i flocken och hur en vargflock beter sig i snöiga tider och å andra sidan följa upp hur många alfaindividr som dödas.

Förvaltningsplanen för varg siktar till att samordna behovet att skydda vargen och behoven hos de människor som bor och lever i vargrevir. Anledningen till att planen har tagits fram är vargpopulationens dåliga status och den starka kritiken mot förvaltningens åtgärder. I planen finns åtgärder för vargjakt som ska stärka lokalinvånarnas säkerhetskänsla och möjligheter att påverka sin egen livsmiljö. På detta sätt vill man öka förståelsen för varg i synnerhet bland de människor som lever i vargreviret och minska tjuvjaktens tillåtlighet.

Under åren 2006 - 2010 minskade Finlands vargpopulation med ungefär 15 procent per år. Den viktigaste orsaken var förmodligen olagligt dödande. Förvaltningen har försökt förebygga det olagliga dödandet genom strängare straff.  För att trygga tillväxten hos vargpopulationen tillät jord- och skogsbruksministeriet endast enstaka årliga dispenser. Detta i syfte att förebygga särskilt stora skador. Trots detta började populationen inte växa, utan fortsatte att minska. År 2013 var antalet som lägst. Med stöd av Finlands viltcentrals dispenser fälldes till exempel jaktsäsongen 2011 - 2012 bara två och jaktsäsongen 2012 - 2013 fyra vargar utanför renskötselområdet. Först arbetet med en ny förvaltningsplan år 2014 och de lokala människornas förväntningar om förändring fick populationen att växa igen.

Mer information:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, sami.niemi(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2391 Mikael Luoma, viltchef, Finlands viltcentral, mikael.luoma(at)riista.fi, tfn 0294 312 271 Vesa Ruusila, forskningsdirektör, Naturresursinstitutet, vesa.ruusila(at)luke.fi, tfn 0295 327 402

www.slu.se/skandulv

Information om de stora rovdjuren i nordiska länder

SKANDULV - Forskning om vargar i Skandinavien. SKANDULV arbetar med grundvetenskapliga och tillämpade frågeställningar kring vargens ekologi och förvaltning. De huvudsakliga frågorna berör vargens populationsdynamik, rörelsemönster, genetik och ekosystemeffekter.