Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma vuodelta 2005 oli ensimmäinen vahvistettu hoitosuunnitelma. Se on myös ensimmäinen hoitosuunnitelma, joka uudistettiin. Suomen riistakeskus laati yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa uuden Suomen susikannan hoitosuunnitelman, joka hyväksyttiin maa- ja metsätalousministeriössä 22.1.2015.

Sudenhoitosuunnitelma edistää suden ja ihmisen rinnakkaiseloa

Petrus-susi

Suomen susikanta oli melko runsas 1880-luvulle saakka, jonka jälkeen kanta hävitettiin sukupuuton partaalle. Viime vuosikymmeninä susien määrä on jälleen lisääntynyt ja ne ovat levittäytyneet koko maahan. Muutos on nostanut valtakunnalliseen keskusteluun ristiriitaiset näkemykset sudesta, sen tarpeellisuudesta ja haitallisuudesta sekä kannan hoidon tavoitteista.

Kielteisen suhtautumisen taustalla ovat poro- ja karjataloudelle sekä metsästyskoirille aiheutuvat vahingot. Myös suden tuleminen yhä lähemmäksi ihmisasutusta luo osalle ihmisistä pelkoa ja turvattomuutta. Toisaalta osa väestöstä näkee suden käyttäytymisen luontaisena ja ongelmat vähäisinä. Syinä susien ongelmalliseen käyttäytymiseen pidetään haaskaruokintaa ja rauhoitusta, joiden seurauksena susi on tottunut ihmisiin eikä koe ihmistä uhkana. Myös hirvikannan pienuuden sekä susien sairauksien ja geneettisen epäpuhtauden arvellaan aiheuttavan ongelmallista käyttäytymistä.

Uuden sudenhoitosuunnitelman tarkoitus on olla selkeä ja konkreettinen toimintamalli, johon paikalliset ihmiset ovat valmiita sitoutumaan ja joka samalla turvaa elinvoimaisen susikannan. Hoitosuunnitelmaa tehtiin avoimesti ja vuorovaikutteisesti niin, että mahdollisimman moni suomalainen pystyi halutessaan osallistumaan toimenpiteiden kehittelyyn sekä seuraamaan valmistelun etenemistä.

Osallistamisessa käytettiin monia tapoja, esimerkiksi verkkokeskustelua, kansalaiskyselyä, työpajoja, seminaareja ja paikallistilaisuuksia ympäri Suomen. Näin kuultiin satojen kuntien ja kyläyhdistysten puhemiesten, lasten ja nuorten edustajien, metsästäjien, luonnonsuojelijoiden, kotieläinten kasvattajien, luontoharrastajien ja tutkijoiden näkemyksiä. He tietävät omasta kokemuksestaan, miten yhteiselo susien kanssa parhaiten onnistuu.

Sudenhoitosuunnitelma hyväksyttiin 22.1.2015 ja sen tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviirillä asuvien ihmisten tarpeet. Hoitosuunnitelmassa sallitaan myös suden kannanhoidollinen metsästys, joka on ollut mahdollista viimeksi vuonna 2007. Reviiriperusteisella kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään turvaamaan suotuisa susikanta ja edistämään ihmisten ja susien rinnakkaiseloa. Metsästys alkaa kaksivuotisena kokeiluna, jonka avulla saadaan tietoa sen vaikutuksista lauman elinvoimaisuuteen ja suden käyttäytymiseen sekä kansalaisten asenteisiin. 

Susikannan hoitosuunnitelma

Lue lisää uuden hoitosuunnitelman valmistelusta