Muu lainsäädäntö Suomessa

Riistavahinkolaki

Riistavahinkolaissa (27.2.2009/105) säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtion varoja suurpetojen aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja korvaamiseksi.

Riistahallintolaki

Suomen riistakeskuksesta ja riistanhoitoyhdistyksistä säädetään riistahallintolaissa, joka tuli voimaan vuonna 2011.