Lainsäädäntö ja määräykset

Suomen suurpetojen suojelussa ja metsästyksessä sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Ahma. Kuva: Kimmo Pöri

Metsästyslaki ja asetukset

Karhu, susi, ilves ja ahma ovat riistaeläimiä. Riistaeläimistä säädetään metsästyslaissa. Yksityiskohtaiset säännökset löytyvät metsästysasetuksesta, metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetusta valtioneuvoston asetuksesta ja lajikohtaisista maa- ja metsätalousministeriön asetuksista.

Lue lisää


Luonnonsuojelulaki ja -asetus

Luonnonsuojelulain tavoitteena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojeluasetuksen mukaisesti ympäristöministeriö järjestää luonnonvaraisten eliölajien seurannan ja ohjaa niiden suojelutason arviointia.

Lue lisää


EU ja suurpetojen suojelu

Euroopan unionin jäsenmaana Suomi huomioi päätöksenteossaan yhteisön lainsäädännön. Euroopan yhteisön direktiivit tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön, jolloin ne velvoittavat myös kaikkia yksityisiä tahoja. Suurpetojen asemaa sääntelee luontodirektiivi, jonka määräykset on sisällytetty Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen.

Lue lisää


Kansainväliset sopimukset

Mitkä velvoitteet koskevat Suomea?

Lue lisää