Kuka suurpedoista vastaa?

Maa- ja metsätalousministeriö on suurpetoasioissa ylin johtava ja valvova viranomainen. Ympäristöministeriö osallistuu luonnonsuojelulain ja EU-lainsäädännön keinoin suurpetoja koskevien viranomaistehtävien valmisteluun. Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee paikallisten riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta. Luonnonvarakeskus tutkii suurpetokantoja ja petojen elintapoja. Metsähallitus osallistuu valtion mailla suurpetokantojen suojelua ja kannan seurantaa edistäviin toimiin, mahdollistaa suurpetojen metsästyksen annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti sekä valvoo metsästystä valtion mailla.

Kuva: Luontokeskus Petola

Viralliset toimijat

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Maa- ja metsätalousministeriö on suurpetoasioissa ylin johtava ja valvova viranomainen. EU:n luontodirektiivin asettamat velvoitteet suurpetokantojen hoitamisesta on kirjattu Suomen metsästyslainsäädäntöön. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa Suomen riistakeskusta ja Luonnonvarakeskusta. Ohjauksen tarkoituksena on varmistaa suurpetokantojen hoito, hallinnointi ja seuranta.

MMM:n verkkosivut osoitteessa www.mmm.fi

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee paikallisten riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta. Lisäksi se hoitaa kaikkia metsästyslain alaisia lupa-asioita. Riistakeskus seuraa suurpetokantojen tilaa ja elinvoimaisuutta sekä kehittää näihin liittyviä toimintoja yhdessä tutkimuksen kanssa. Riistakeskus pyrkii myös ehkäisemään suurpetojen aiheuttamia vahinkoja. Suomen riistakeskus valmistelee, laatii ja päivittää suurpetoja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevat hoitosuunnitelmat. Se myös vastaa suurpetojen kannanhoitoa ja metsästystä koskevasta koulutuksesta ja neuvonnasta. Metsästäjä-lehti on tärkeä osa tätä toimintaa. Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivat valtakunnallinen riistaneuvosto ja 15 alueellista riistaneuvostoa lisäävät suurpetopolitiikkaan liittyvää sidosryhmäyhteistyötä. Riistanhoitoyhdistyksittäin koottu suurpetoyhdyshenkilöverkosto raportoi varmistetut havainnot suurpedoista Luonnonvarakeskukselle. 

Suomen riistakeskuksen sivut osoitteessa www.riista.fi

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskus tutkii suurpetokantoja ja petojen elintapoja. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. ikä- ja sukupuolirakenne sekä geneettinen rakenne. Myös suurpetojen liikkumista, ravintoa, elinympäristöjä ja suhdetta ihmistoimintoihin tutkitaan. Luonnonvarakeskus antaa maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain lausunnon suurpetokantojen koosta, lisääntymistuotosta sekä metsästettävyydestä. Luonnonvarakeskuksen laatimat arviot yksilömääristä pohjautuvat ensisijaisesti suurpetoyhdyshenkilöiden keräämään havaintoaineistoon.

Luonnonvarakeskuksen verkkosivut osoitteessa www.luke.fi

Metsähallitus

Metsähallitus osallistuu valtion mailla suurpetokantojen suojelua ja kannan seurantaa edistäviin toimiin. Toisaalta Metsähallitus mahdollistaa suurpetojen metsästyksen annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Metsähallitus valvoo metsästystä valtion mailla. Lapissa Metsähallitus tekee suurpetolaskentoja yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja paliskuntien kanssa. Erityisesti ahmakantaa seurataan. Kainuussa ja Itä-Suomessa valtionrajan lähellä sijaitseville talouskäytössä oleville valtion maille Metsähallitus on myöntänyt lupia ammattimaiseen valokuvaukseen ja luontomatkailuun liittyvään petojen tarkkailuun. Metsähallitus vastaa suupedot.fi- sivuston ylläpidosta.

Metsähallituksen verkkosivut osoitteessa www.metsa.fi

Ympäristöministeriö (YM)

Ympäristöministeriö osallistuu luonnonsuojelulain ja EU-lainsäädännön keinoin suurpetoja koskevien viranomaistehtävien valmisteluun. Luonnonsuojeluasetuksen perusteella ympäristöministeriölle kuuluu luonnonvaraisten eliölajien seuranta siten, että suojelutaso voidaan arvioida. Suurpetoja koskevat päätökset tehdään kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla metsästyslain perusteella. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää luonnonvaraisten eliölajien suotuisa suojelutaso.

Ympäristöministeriön verkkosivut osoitteessa www.ymparisto.fi

Poliisi

Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus ottaa kiinni tai lopettaa suurpeto, joka aiheuttaa vaaraa ihmiselle, huomattavaa vaaraa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä. Poliisilla on myös oikeus lopettaa eläin, jos sen henkiin jättäminen on ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan.

Poliisin verkkosivut osoitteessa www.poliisi.fi

Muita toimijoita

Suurpedoista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat monet toimijat, esimerkiksi:

  • eri elinkeinojen edustajat: poronhoidon ja maa- ja metsätalouden harjoittajat, luontomatkailuyrittäjät
  • julkishallinto: rajavartiolaitos, ELY-keskukset, kunnat, maakunnat, maakuntaliitot
  • järjestöt: Suomen Metsästäjäliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, kennelpiirit
  • yksittäiset kansalaiset