Dispenser för fångst av lodjur på renskötselområdet kan sökas

tor 21 jul 2016 09:36:00

Det rekommenderas att dispensansökningar för fångst av lodjur på renskötselområdet lämnas in elektroniskt på adressen luvat.riista.fi. Det är också möjligt att i stället för elektronisk ansökning sända in ansökningar per e-post eller per brev till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor.

Dispenser för fångst av lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med en stark lodjursstam. Vid allokeringen av dispenserna tas särskilt avsevärda renskador i beaktande.

Överlappande dispenser för samma områden beviljas inte. Finlands viltcentral rekommenderar sökanden att innan ansökan inlämnas kontakta regionkontoret för att få reda på den aktuella ansökningssituationen.
Man strävar efter att dispensbesluten ska vara färdiga senast 23.8.2016, så att de har vunnit laga kraft innan jaktperioden inleds.

För mer information:
Keijo Kapiainen, vikarie för offentliga förvaltningsuppgifter, jaktchef, Finlands viltcentral
029 431 2261, keijo.kapiainen@riista.fi

Sök dispenser elektroniskt